Katy Perry - Teanage Dream - The Complete Confection - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Monday, April 23, 2012

Katy Perry - Teanage Dream - The Complete Confection


Katy Perry -í 2012 îíä ãàðãàñàí  TeanageDream - The Complete Confection öîìãèéã òîëèëóóëæ áàéíà. Òóñ öîìîãò Billboard-í øèëäýã 10-ò áàãòààä áóé Part of Me äóóíààñ ãàäíà Wide Awake, Dressin' Up, Hummingbird Heartbeat, Who Am I Living For çýðýã øèëäýã 19 äóóíààñ áàãòàæ áàéíà.
Katy Perry - Teanage Dream - The Complete Confection
1.Teenage Dream – Татах
2.Last Friday Night (T.G.I.F.)
3.California Gurls ft Snoop Dogg
4.Firework
5. Peacock
6. Circle The Drain
7. The One That Got Away
8. E.T.
9. Who Am I Living For?
10. Pearl
11. Hummingbird Heartbeat
12. Not Like The Movies
13. The One That Got Away (Acoustic)
14. Part Of Me
15. Wide Awake
16. Dressin’ Up
17. E.T. (feat. Kanye West)
18. Last Friday Night (T.G.I.F.) [feat. Missy Elliott]
19. Tommie Sunshine’s Megasix Smash-Up
  Katy Perry - Teanage Dream - The Complete Confection татах:
Post a Comment