Бидэнтэй нэгдээрэй. Please like it.

Онцлох мэдээ

Монголын шилдэг уран бүтээлчид:

New Star

Tuesday, September 22, 2009

"Мини -5" анхдугаар олимпиадын тайлан мэдээ

2003-2004 îíû õè÷ýýëèéí æèëä Äàðõàí-Óóë àéìãèéí Îþóíû-Èðýýä¿é öîãöîëáîðûã Ñ.Óðàíáèëýã áàãøòàé òºãññºí 105 àíãèéí нэрэмжит "Мини-5" анхдугаар олимпиад
Олимпиадыг санаачлагч: Э.Энхбат, Б.Оюубат
Олимпиадыг зохион байгуулагч: 10-5 ангийн хамт олон,

Òóñ àíãè íü Ìàòåìèê-Áàéãàëü Øèíæëýëèéí ã¿íçãèéð¿¿ëñýí ñóðãàëòòàé àíãè áà íèéò 36 ñóðàã÷èäòàé.Òýäãýýð ñóðàã÷èä íü á¿ãä õè÷ýýë, óðëàã, ñïîðòîîð òýðã¿¿íèé ñóðàã÷èä þì. Ñóðàëöàõ õóãàöààíäàà àéìàã,óëñûí õýìæýýíèé îëîí îëèìïèàä, ñïîðò,óðëàãèéí íààäàìä îðîëöîæ òýðã¿¿í áàéðóóäûã ýçýëæ áàéâ. Æèøýýëáýë: Òóñ àíãèàñ Ìàòåìàòèê, Õèìè, Áèîëîãè, Ãàçàðç¿é, Îðîñ õýë, ………. зýðýã õè÷ýýë¿¿ä äýýð àéìãèéí àâàðãóóä òîäîð÷ áàéñàí þì. 2003-2004 îíä òóñ àíãè íü íèéò 100 ãàðóé ìåäàëüòàé òºãñæýý. Mèíè-5 àíõäóãààð îëèìïèàä àéìãèéí õýìæýýíä íèéò 10 ãàðóé ñóðãóóëèéí 300 ãàðóé ñóðàã÷äûí äóíä ìàø àìæèëòòàé ÿâàãäàæ ºíãºðñíèé çýðýãöýý Ìàòåìàòèê, Õèìè, Áèîëîãè, Îðîñ õýë, Ìîíãîë õýë ãýñýí õè÷ýýë¿¿äýýð øèëäã¿¿äèéã òîäðóóëñàí þì. Îþóí óõààí,ìýäëýã ÷àäâàðààðàà òýðã¿¿ëñýí ñóðàã÷èä Ìèíè-5 îëèìïèàäûí Àëò,̺íãº,Õ¿ðýë ìåäàëèéã ºðãºìæëºëèéí õàìò ãàðäàæ àâñàí þì.
¯¿íä:


Õèìè À á¿ëýã
1-ð áàéð Æ.Ò¿âøèíáàÿð /21-ð, 8â/ 11.88 îíîî

2-ð áàéð Á.Ãàíáàò /ÎÈ , 83 / 11.28 îíîî
3-ð áàéð Á.Óÿíãà /ÎÈ , 81/ 10.92 îíîî
4-ð áàéð Ý.Îþóíáàò /ÎÈ , 96/ 10.3 îíîî

Õèìè Á á¿ëýã

1-ð áàéð Ñ.Îðãèë /ÎÈ , 102/ 14.88 îíîî

2-ð áàéð Ä.Áààòàðöîë /ÎÈ , 101/ 7.9 îíîî

3-ð áàéð Í.Áàòòóëãà /ÎÈ , 1013/ 7.44 îíîî
4-ð áàéð Ñ.Ï¿ðýâæàë /ÎÈ , 1013/ 6.96 îíîî


Ìàòåìàòèê À á¿ëýã
1-ð áàéð Á.Ìàíäóóëàé /ÎÈ , 86/ 15.6 îíîî
2-ð áàéð Ä.Óðàíõàé÷ /ÎÈ , 85/ 14.4 îíîî

3-ð áàéð Í.Õîñáàÿð /21-ð , 8á/ 10.8 îíîî

4-ð áàéð Á.Ãàíáàò /ÎÈ , 83/ 10.2 îíîî


Ìàòåìàòèê Á á¿ëýã

1-ð áàéð Í.Õàíãàé /ÎÈ , 102/ 18 îíîî

2-ð áàéð Ò.Çîëáîî /ÎÈ , 102/ 12 îíîî
3-ð áàéð Ä.Î÷èðï¿ðýâ /ÎÈ , 101/ 3 îíîî
4-ð áàéð Í.Áèëã¿¿í /ÎÈ , 1012/ 2.4 îíîî

Ìîíãîë õýë À á¿ëýã

1-ð áàéð Á.Ëõàìñ¿ðýí /ÎÈ, 85 / 19.99 îíîî
2-ð áàéð Æ.Æàðãàëìàà /ÎÈ, 93/ 19.1 îíîî
3-ð áàéð Ì.Ýðäýíý÷èìýã /ÎÈ, 92/ 18.32 îíîî
4-ð áàéð Á.Äýëãýðìàà /ÎÈ, 83/ 17.8 îíîî

Ìîíãîë õýë Á á¿ëýã

1-ð áàéð ×.Áîëîð÷èìýã /ÎÈ, 102/ 21.3 îíîî

2-ð áàéð Á.Ýíõæàðãàë /ÎÈ, 104/ 20.23 îíîî

3-ð áàéð Ì.̺íõ-ýðäýíý /ÎÈ, 101/ 20.05 îíîî
4-ð áàéð À.Öàöðàë /ÎÈ, 102/ 19.9 îíîî

Áèîëîãè À á¿ëýã
1-ð áàéð Á.̺íõöîëìîí /21-ð, 9à/ 29 îíîî

2-ð áàéð Î.Íîìóëóí /ÎÈ, 91/ 28 îíîî

3-ð áàéð Á.Ìÿãìàðäîðæ /ÎÈ, 96/ 27 îíîî
4-ð áàéð Ä.Ñàðíàé /21-ð, 9à/ 26 îíîî

Áèîëîãè Á á¿ëýã

1-ð áàéð Á.Õàø÷óëóó /ÎÈ, 101/ 25.2 îíîî

2-ð áàéð Æ.Àðèóíàà /ÎÈ, 1020/ 25 îíîî
3-ð áàéð Á.Çîëçÿà /21-ð, 10á/ 24 îíîî
4-ð áàéð Ý.Ýíõçàÿà /Æèã¿¿ð, 10à/ 21.6 îíîî

Орос хэл А бүлэг
1-р байр М.Халиун /ОИ/
2-р байр Мижидмаа /22-р/
3-р байр Мөнхбаяр /ОИ/

Орос хэл Б бүлэг
1-р байр Нямсүрэн /ОИ/
2-р байр Балжинням /22-р/
3-р байр Хонгорзул /ОИ/ -ò òóñ òóñ øàëãàðñàí þì.


Õàðèí ñóðàã÷äûí ¿ç¿¿ëñýí àмæèëòûí ä¿íãýýð
 1-ð áàéðò: Îþóíû –Èðýýä¿é öîãöîëáîð øàëãàð÷- Ìèíè-5 îëèìïèàäûí øèëæèí ÿâàõ öîì, Øèëäýã ñóðãóóëü ºðãºìæëºë
2-ð áàéðò: 21-ð ñóðãóóëü øàëãàð÷- Øèëäýã ñóðãóóëü ºðãºìæëºë

3-ð áàéðò: 22-ð ñóðãóóëü øàëãàð÷- Øèëäýã ñóðãóóëü ºðãºìæëºëèéã òóñ òóñ ãàðäàí àâñàí þì.

Ýíýõ¿¿ îëèìïèàä æèë á¿ð óëàìæëàãäàí ÿâàãäàõààð áîëñîí áºãººä 2007.01.20-21íä 2äàõü óäààãàà çîõèîãäîõîîð áîëñîí áàéíà.

Талархал: Олимпиадыг зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлсэн Оюуны-Ирээдүй цогцолборын хамт олонд баярлаж талархсанаа илэрхийлье.

Мэдээллийг бэлтгэсэн: Э.Энхбат


0 comments: